Estratègia global

L'objectiu del Programa Fifty-Fifty és millorar la salut integral dels adults, mitjançant la modificació dels seus hàbits de salut, a través de tallers formatius i motivadors i dinàmiques de grup de suport entre iguals. El programa incentiva les persones per tal que modifiquin els seus hàbits de salut i aprenguin a controlar els principals factors de risc cardiovascular.

 


 

En una primera fase, el programa consta d'una intervenció formativa de 12 hores mitjançant sis tallers impartits per experts.

Amb el primer taller es pretén motivarles persones perquè canviïn els seus hàbits i coneguin les fases per les quals passaran durant aquest canvi.  Els següents tallers se centren en promoure conductes saludables per reduir els factors de risc cardiovascular.

 

Posteriorment, es realitza una intervenció amb dinàmiques de grup de dotze mesos de durada. Els participants es reuneixen per compartir experiències, problemes comuns, coneixements associats als hàbits de salut, canvis en els seus hàbits i es proporcionen suport mutu.
 

Per això, els participants s'organitzen en subgrups d'aproximadament 10 persones. Són ells mateixos els encarregats de seleccionar les dues persones encarregades de guiar el grup durant la intervenció (líder i sublíder). Aquestes dues persones reben formació prèvia sobre estratègies de promoció de la salut, tècniques de lideratge i de comunicació que els permetin acompanyar el grup en el canvi d'hàbits i generar un ambient positiu.
 

Les dinàmiques de grup tenen una durada aproximada de 60-90 minuts i se celebren mensualment. Els participants comparteixen les millores en els seus hàbits de salut i les dificultats amb què s'han trobat. Durant aquestes reflexions, en què els participants busquen el suport i l'estímul dels altres, els membres del grup es proposen metes assolibles per millorar el seu estil de vida.